Resolución expresa


descargar 30.89 Kb.
títuloResolución expresa
fecha de publicación05.06.2015
tamaño30.89 Kb.
tipoSolución
ley.exam-10.com > Ley > Solución


INSTÀNCIA DE SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ DE TERMINI

D. (nom de representant), amb DNI (número del DNI), en representació de (nom de l’empresa/entitat), amb CIF núm (número del CIF de l’empresa/entitat), i domicili a efectes de notificacions al C/ (nom del carrer), CP (codi postal), al municipi de (nom del municipi), davant de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, comparec i

DIC:

I.- Que -d’acord amb la Disposició Transitòria Tercera del Decret 82/2010 de 29 de juny (DOGC núm. 5665 de 07/07/10), que aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures, el termini màxim per a elaborar i tramitar el pla d’autoprotecció per a activitats existents que no disposen de pla d’autoprotecció homologat és d’un any a comptar des de l’entrada vigor de l’esmentada norma, i que aquest finalitza per tot el dia 08/01/2012.

II.- Que a la vista de la impossibilitat material d’elaborar i tramitar el document anterior en el termini concedit, entre d’altres per raons no imputables al meu representat i per tant alienes a la seva voluntat, aquesta part es veu en l’obligació de demanar, prèviament a la finalització i venciment del termini esmentat, una ampliació d’aquest per quant vol donar compliment al previst en la normativa.

És per l’anterior que, d’acord amb l’article 49 de la Llei 30/1992,de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que preveu l’ampliació dels terminis dels expedients administratius quan les circumstàncies ho aconsellin i no es perjudiquin drets de tercer.

SOL·LICITA

Que es tingui per presentat aquest escrit i per formulada la petició que en el mateix consta, i previs els tràmits corresponents i per quan es donen les premisses de la norma per a la seva concessió, l’admeti i acordi l’ampliació del termini per un període igual a la meitat del termini inicial, notificant l’estimació d’aquesta petició al domicili designat en l’encapçalament del present escrit.

Barcelona, a (dia) de (mes) de (any).

(signatura)

A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL - DEPARTAMENT D’INTERIOR – GENERALITAT DE CATALUNYA COM A ÒRGAN DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA COMPETENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DAVANT DEL QUAL S’HA DE PRESENTAR EL PLA D’AUTOPROTECCIÓ.

DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL (DPT. D’INTERIOR): Carrer de la Diputació, 355 – BARCELONA

NORMATIVA APLICABLE

Ley 30/1992 de 30 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y de Procedimiento Administrativo Común.

Art. 42:

La Administración está obligada a dictar una resolución expresa en todos los procedimientos administrativos, independientemente de que éstos se inicien a instancias de los interesados o de la propia Administración.

El plazo máximo en el que la Administración debe comunicar la resolución, viene determinado en cada caso concreto, sin que se pueda superar los 6 meses. Si no se regula el plazo máximo de resolución, éste será de 3 meses. Estos plazos se contaràn, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

La Administración tiene la obligación de informar sobre el tiempo máximo en el que está obligada a resolver y de los efectos que puede producir la falta de resolución, esto es, el silencio administrativo. También de la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente.

El plazo para resolver la Administración puede suspenderse en los siguientes casos:

  • Cuando requiere al interesado para que subsane deficiencias en su solicitud o aporte documentos a la misma.

  • Cuando es necesario unir al expediente administrativo informes o deban practicarse pruebas o análisis.

  • Cuando se inicien negociaciones para elaborar un pacto o convenio que ponga fin al procedimiento.

Art. 43:

a) Procedimientos iniciados por los interesados:

Cuando la Administración no resuelve los procedimientos promovidos por los ciudadanos, su falta de resolución o lo que comúnmente se denomina “silencio administrativo”, se considera como una resolución positiva o a favor del ciudadano (actos presuntos), excepto en los supuestos en los que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario. La solicitud se entenderá estimada por silencio positivo.

Sin embargo, el silencio administrativo no se entenderá estimatorio cuando el interesado ejercite su derecho de petición (por ejemplo, la solicitud de licencias), en aquellos casos en los que la estimación conceda al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio o servicio público (por ejemplo, la concesión de una cafetería en un polideportivo), ni tampoco en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

En estos supuestos, y en otros dispuestos expresamente en las leyes, el silencio administrativo será negativo y sus efectos desestimatorios.

Así, la estimación por silencio administrativo se considera un acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo, mientras que la desestimación por silencio permite interponer los recursos adm. o contencioso-administrativos que en su caso correspondan.

Art. 48:

En las actuaciones que se desarrollen ante las administraciones públicas, los plazos se computan de la siguiente forma:

  • Cuando los plazos se establecen en días, salvo que expresamente se disponga lo contrario, se entiende que éstos son hábiles, por lo que en su cómputo se excluyen los domingos y los festivos.

  • Cuando los plazos se fijan en meses o años, éstos se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la notificación o de aquel en el que se pueda considerar la solicitud estimada o desestimada por silencio administrativo. Si el mes de vencimiento no tuviera los mismos días que el mes en el que comienza el cómputo, se entiende que el plazo vence el último día del mes. (Por ejemplo, si el plazo concedido es de un mes y comienza a computarse el 30 de Enero, el vencimiento se producirá el día 28 de Febrero)

  • Los plazos comienzan a contarse a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la notificación o desde aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

  • Si el último día del plazo es inhábil, el plazo se entiende prorrogado hasta el primer día hábil.

  • Cuando un día es hábil en el municipio o comunidad en la que residimos e inhábil en la sede del órgano administrativo que está instruyendo el procedimiento administrativo o viceversa, debe considerase día inhábil.

Art. 49:

La Administración puede conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos.

Esta ampliación no puede superar la duración de la mitad del plazo cuya extensión se solicita (Por ejemplo, si se solicita a la Administración que amplíe un plazo de diez días, ésta sólo podrá conceder una prórroga del mismo por cinco días más)

Debemos solicitar la ampliación dentro del plazo que queremos prorrogar: la Administración no concederá la ampliación de un plazo que ya ha vencido.

Contra las resoluciones que concedan o denieguen la ampliación de plazos no puede interponerse ningún tipo de recurso.

1. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.

3. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recursos.

DECRET 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5665, de 07/07/2010.

CAPÍTOL 2. Autoprotecció

Article 4. Obligacions generals del titular de l’activitat i del personal de l’activitat o centre

4.1 Sobre la base del concepte de sistema d’autoprotecció definit a l’article 3, les persones titulars de les activitats i els centres inclosos dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret resten sotmeses a les obligacions següents:

(...)

c) Elaborar el pla d’autoprotecció corresponent a l’activitat, d’acord amb el contingut que s’estableix a l’annex II, en funció de la tipologia d’activitat i d’acord amb el que preveu l’article 5 d’aquest Decret.

d) Presentar el pla d’autoprotecció a l’òrgan de l’administració pública competent en matèria de protecció civil, per tal de procedir a la seva homologació i posterior control de la seva implantació, d’acord amb el que s’estableix als articles 15 i 16, en funció de la tipologia d’activitat.

CAPÍTOL 4. Procediment

Article 15. Activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya

Els establiments, activitats, centres o instal·lacions d’interès per a la protecció civil de Catalunya, d’acord amb l’annex I, epígrafs A i B, queden subjectes al procediment administratiu que es descriu en aquest article.

15.2 L’elaboració i tramitació del pla d’autoprotecció s’ha de fer de la manera següent:

a) Elaborar el pla d’autoprotecció corresponent. Sens perjudici de l’obligatorietat de disposar de pla d’autoprotecció des de l’inici de l’activitat, el termini màxim per a la tramitació del pla a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció, per a les noves activitats és de sis mesos des de l’inici de l’activitat.

Article 16. Activitats i centres d’interès per a la protecció civil local

Els establiments, activitats, centres o instal·lacions d’interès per a la protecció civil local queden subjectes al procediment administratiu que es descriu en aquest article.

16.2 Per a l’elaboració i tramitació del pla d’autoprotecció:

a) Han d’elaborar el pla d’autoprotecció corresponent, d’acord amb el que preveu aquest Decret, i trametre’l a l’ajuntament del terme municipal on s’ubica l’activitat. Sens perjudici de l’obligatorietat de disposar de pla d’autoprotecció des de l’inici de l’activitat, el termini màxim per trametre el pla a l’ajuntament, a través del registre electrònic de plans d’autoprotecció, per a les noves activitats és de sis mesos des de l’inici de l’activitat.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Tercera. Elaboració de plans d’autoprotecció

L’elaboració dels plans d’autoprotecció corresponents prevista als articles 15.2.a) i 16.2.a) s’ha d’efectuar, per a activitats existents que ja disposin de pla d’autoprotecció homologat, en el termini màxim de quatre anys des de l’anterior homologació, coincidint amb la revisió del pla. Quant a les activitats existents que no disposin de pla d’autoprotecció homologat, el termini màxim esmentat és d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret. És a dir el dia 08/01/2012.

DISPOSICIÓ FINAL Tercera. Entrada en vigor

En el cas de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya, l’entrada en vigor d’aquesta norma es produirà en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. És a dir el dia 08/01/2011.

En el cas de les activitats i centres d’interès per a la protecció civil local, l’entrada en vigor d’aquesta norma es produirà en el termini d’un any a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC (és a dir, 08/07/2011), llevat de les activitats especificades a l’apartat 1, epígrafs a), b), d) i e), així com les activitats de l’apartat 2, epígrafs c), d), j), k) i l), per a les quals aquest Decret entrarà en vigor en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de la seva publicació al DOGC (és a dir, 08/01/2011).

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Resolución expresa iconResolución expresa de concesión definitiva del Cheque-Acceso de la...

Resolución expresa iconArt. 4°. Prórroga expresa o tácita de la competencia territorial

Resolución expresa iconBachelet expresa su apoyo a derecho a voto para chilenos en el exterior

Resolución expresa iconAnexo II modelo de declaración expresa responsable de que la empresa...

Resolución expresa iconFinjus expresa alta preocupacion por limitaciones que presenta propuesta...

Resolución expresa iconSegunda resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2013 y su anexo 3

Resolución expresa iconSegunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014

Resolución expresa iconSegunda resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2007

Resolución expresa iconSegunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2016

Resolución expresa iconReferéndum es una institución democrática o elección, a través de...


© 2015
contactos
ley.exam-10.com